Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy, práva a povinnosti medzi spoločnosťou:

ROOTASTE s.r.o.,

Čakanková 58,

821 07 Bratislava,

IČO: 50254502,

DIČ: 2120245171

IČ DPH: SK2120245171
(ďalej len „predávajúci“) 

a zákazníkom (ďalej len „kupujúci“), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.kohlibre.sk.

1.2
Všeobecné obchodné ustanovenia sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na základe ponuky zo strany predávajúceho a objednávky zo strany kupujúceho.

1.3
Kúpna zmluva, prostredníctvom ktorej bol zrealizovaný obchod medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky na stránke internetového obchodu www.kohlibre.sk prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

1.4
Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie od predávajúceho kupujúcemu o potvrdení jeho objednávky.

Údaje potrebné na akceptovanie objednávky:

 • údaje o tovare
 • meno a priezvisko kupujúceho (resp. názov firmy, IČO, DIČ alebo IČ DPH)
 • fakturačná adresa a dodacia adresa kupujúceho (resp. adresa sídla firmy)
 • funkčný telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho
 • správne zvolené poštovné

1.5
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je vybraný tovar v uvedenej sume a týmto vzniká záväzný zmluvný vzťah s predávajúcim, ktorý je definovaný v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Po odoslaní objednávky kupujúci tieto všeobecné ustanovenia bez výhrad akceptuje.

2. Platobné podmienky

2.1
Predávajúci uvádza na www.kohlibre.sk konečné predajné ceny (vrátane DPH) a cenu dopravných nákladov .

2.2
Kupujúci je povinný uhradiť za tovar dohodnutú sumu prevodom na účet predávajúceho č. 2800981280/8330 vedený vo FIO banke a.s. Kupujúci pri platbe uvádza variabilný symbol, ktorý je zhodný s číslom vystavenej faktúry.

3. Dodacie podmienky

Doručovanie v rámci Slovenska.

 • Objednaný tovar do 3 dní od prijatia platby na náš účet odovzdáme kuriérovi . Následne Vám bude tovar doručený kuriérom na adresu, ktorú ste uviedli pri objednávke.

Doprava.

Minimálny odber
 • Minimálny odber je 6 ks ľubovoľných produktov.

Prevzatie tovaru

 • pri prevzatí tovaru je potrebné skontrolovať balík, či nie je zjavne poškodený, prederavený alebo inak znehodnotený, čo by mohlo znemožniť konzumáciu alebo použitie objednaného tovaru - v takom prípade spíšte prosím reklamáciu s kuriérom na mieste pri preberaní.
 • po otvorení je dobré balík skontrolovať, či je všetko v poriadku a či sú v ňom všetky produkty podľa Vašej objednávky, či niečo nenápadne netečie, nerinčí sklo atď. :) . Ak by ste predsa len zistili nejakú závadu, neváhajte nás ihneď kontaktovať, buď na e-mailovú adresu: info@kohlibre.sk alebo telefonicky na +421 905 749 013, kde dohodneme ďalší postup.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

4.1
Kupujúci by mal, po prevzatí objednaného tovaru balík prekontrolovať, či mu bol doručený v nepoškodenom stave. V prípade akýchkoľvek nedostatkov nás môže okamžite (najlepšie do 24 hodín) informovať telefonicky alebo emailom o tejto skutočnosti.

4.2
Kupujúci má právo tovar reklamovať v prípade, ak zistil, že:

 • obal je poškodený alebo inak znehodnotený do takej miery, že nie je možné tovar použiť alebo konzumovať
 • tovar je po záručnej dobe
 • iný objektívny dôvod

4.3
Ak sa závada týka poškodenia alebo záručnej doby, odfoťte podľa možností predmetné balenie, aby bolo možné posúdiť druh závady a následne nám túto dokumentáciu pošlite emailom na adresu info@kohlibre.sk.

4.5
V prípade objektívneho poškodenia zásielky alebo tovaru Vám peniaze za tovar vrátime bankovým prevodom na účet kupujúceho.

5. Reklamácie

5.1         
Kupujúci má nárok na reklamáciu tovaru v súlade s právnou úpravou podľa Občianskeho zákonníka SR.

5.2         
Nárok na reklamáciu tovaru sa nevzťahuje na poškodenie alebo opotrebenie tovaru:

 • pri preprave, za ktorú zodpovedá prepravca tovaru
 • chybnou manipuláciou pri otváraní balíka
 • externými vplyvmi (živelné pohromy, poškodenie treťou osobou, útoky pirátov a pod.)
 • používaním tovaru na účely nie jemu určené

5.3          
Kupujúci je povinný v prípade zistenia vady vhodnej na reklamáciu túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu telefonicky alebo mailom, predávajúci po obdržaní tejto informácie začne okamžite konať a je povinný najneskôr do 30 dní od obdržania tovaru, ktorý je predmetom reklamácie informovať kupujúceho o výsledku reklamácie.

6. Osobné údaje a ich ochrana

6.1 

Pre regulérny priebeh objednávacieho procesu na internetovom obchode www.kohlibre.sk je potrebné, aby kupujúci uviedol svoje osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • fakturačnú a dodaciu adresu
 • PSČ a mesto
 • funkčný telefonický a e-mailový kontakt

predávajúcemu, ktorý sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej strane a budú použité výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy, následného dodania tovaru alebo na účel propagácie internetového obchodu www.kohlibre.sk, internetovej stránky, informovania o prebiehajúcich alebo pripravovaných akciách na spomínaných internetových stránkach alebo príbuzných internetových stránkach predávajúceho.

6.2
Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu predávajúceho v zmysle § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

7. Záverečné ustanovenia

7.1
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.kohlibre.sk

7.2
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. 

7.3
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy

7.4          
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí

7.5          
Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 01.06.2016.